Vklad do katastra nehnuteľností – ako na to?
29. 08. 2019

Vklad do katastra nehnuteľností – ako na to?

Kedy sa stávate vlastníkom nehnuteľnosti?

Ak ste nehnuteľnosť kúpili, niekto vám ju daroval alebo len chcete zmeniť vlastnícke právo k nej (a máte to zmluvne podložené), potom vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká až vkladom do katastra nehnuteľností. Ak zmena nie je na katastri zaevidovaná, nebudete vlastníkom nehnuteľnosti do doby, kým vaše meno nebude uvedené na liste vlastníctva. 

Ako postupovať pri návrhu vkladu do katastra nehnuteľností?

Kompletný návrh na vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa odovzdá na katastrálnom odbore okresného úradu v obvode, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Po doručení katastrálny odbor vyznačí na návrhu presný dátum a čas odovzdania, od ktorého plynie lehota, v ktorej okresný úrad rozhodne.

Ak okresný úrad v katastrálnom konaní zistí splnenie všetkých podmienok na vklad, vklad povolí. Právoplatnosť rozhodnutie nadobudne dňom vydania a týmto dňom dochádza aj k prevodu vlastníckeho práva.

Ak kupujete / predávate nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, tak sa o návrh na vklad postará maklér a vy ušetríte čas a vyhnete sa možným komplikáciám pri jeho vybavovaní.

Čo potrebujem pre vklad nehnuteľnosti do katastra?

Aby bol návrh kompletný, pri jeho podaní budete potrebovať nasledovné prílohy:

  • zmluva ( v dvoch vyhotoveniach), na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, 
  • verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je vpísané na liste vlastníctva, 
  • identifikácia parciel, v prípade, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísane na liste vlastníctva,
  • geometrický plán( pokiaľ sa pozemok rozdeľuje/ zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku), 
  • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom ( pokiaľ sa to vyžaduje, musí byť podpis splnomocnenca osvedčený), s výnimkou, ak ste predávajúci, Splnomocnenie nie je možné použiť, lebo Záložné zmluvy musí podpísať predávajúci osobne - nezáleží na tom či bývate napr. v Austrálii,
  • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad,
  • pri prevode bytu / nebytových priestorov sa vyžaduje vyhlásenie správcu týchto priestorov o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách spojených s ich užívaním.

Koľko stojí zapísanie nehnuteľnosti do katastra?

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti zaplatíte:

  • najviac 266 € pri zrýchlenom vklade do katastra ( návrh podaný elektronicky v lehote 15 dní je znížený na 133 €),
  • v štandardnej lehote 30 dní zaplatíte 66 €
  • pri elektronickom podaní 33 €.

Správny poplatok môžete uhradiť elektronickým kolkom (e-kolok), poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet.

Vlastimil Beseda
Autor: Vlastimil Beseda

Zadarmo získajte praxou overený návod, ako predať vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu, ale aj odpovede na vaše otázky týkajúce sa nielen predaja nehnuteľností, realitné tipy, články a iné zaujímavosti. Verím, že vám to pomôže v rozhodovaní a že si na predaj nehnuteľnosti zvolíte tú správnu cestu.

Ak chcete využiť moje skúsenosti a informácie vo svoj prospech, alebo chcete byť realitným maklérom, neváhajte ma kontaktovať 0918 47 21 84 alebo tu

Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov